Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Luxiez

1. Partijen

 1. Luxiez: gevestigd te Stadskanaal aan Steenhouwer 19B (9502EV), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77135561, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  Verdere gegevens van Luxiez:
  Website: www.luxiex.nl
  Email: info@luxiez.nl
  Btw-identificatienummer:NL002304665B83
 2. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Luxiez.

 

2 Toepasselijkheid

 1. Door middel van aanbod en acceptatie in de bestelprocedure van Luxiez verklaren partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door Luxiez bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn de Klant digitaal beschikbaar gesteld en/of toegezonden, zijn te allen tijde voor de Klant toegankelijk op de website van Luxiez en kunnen op diens verzoek schriftelijk worden toegezonden.

 

3 Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Luxiez is aangegeven.
 2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief 21% btw en onderhevig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 4. Alle opgaven van Luxiez van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Luxiez.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Luxiez. Luxiez is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Luxiez dit mede binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

4 Levering

 1. Luxiez levert de artikelen na de totstandkoming van de overeenkomst binnen de in het hoofdcontract gestelde termijn en op de door de Klant gekozen leveringsmethode met inachtneming van de in het hoofdcontract weergegeven en door de Klant geaccepteerde leveringskosten.
 2. Indien niemand op het opgegeven verzendadres aanwezig is, kan de Klant een bericht ontvangen met de mededeling dat de bestelling kan worden afgehaald op een in de buurt gelegen afhaallocatie.
 3. De levertermijn is niet fataal waardoor de Klant Luxiez altijd eerst in gebreke dient te stellen, met toepassing van een geruime en redelijke termijn, alvorens tot enige remedie kan worden overgegaan. Luxiez is niet gehouden schade als gevolg van vertraging in de levering, die aan de Klant is toe te rekenen, te vergoeden. Mocht de levering onverwijld 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst nog niet hebben plaatsgevonden, dan heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren.
 4. Het risico op verlies of waardevermindering van de (te leveren) goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze zich in haar macht bevinden. Dit geldt ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

 

5 Verbintenissen van de Klant

 1. De Klant stelt Luxiez in de gelegenheid de opdracht te verrichten en verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Luxiez. Hieronder wordt onder andere verstaan:
 2. a) Ervoor zorgdragen dat Luxiez tijdig kan beschikken over correcte en volledige aflevergegevens;
 3. b) Indien de goederen, vanwege keuze van de Klant of vanwege afwezigheid van de Klant op het oorspronkelijke aflevermoment, worden bezorgd bij een afhaalpunt, ervoor zorg te dragen dat de goederen binnen 7 dagen na aflevering worden afgehaald.
 4. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant
 5. Luxiez hieromtrent tijdig te informeren. Luxiez is gerechtigd de hiermee gemoeide
 6. meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.

 

6 Herroepingsrecht

 1. De Klant heeft in het recht om zaken die op afstand zijn gekocht, binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Luxiez, via een ondubbelzinnige verklaring (per E-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
 4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Klant om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat het herroepingstermijn is verstreken.
 5. Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant de verkoopprijs van de geretourneerde goederen in ieder geval niet later dan 10 werkdagen nadat Luxiez op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Luxiez terug. Luxiez betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Luxiez is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Luxiez heeft medegedeeld, aan Luxiez terug te zenden of te overhandigen. De verzending heeft op tijd plaatsgevonden als de goederen zijn verzonden voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 6. Bij retournering van de bestelling komen de verzendkosten voor rekening van de Klant.
 7. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen, waaronder de pasvorm en kleuren, vast te stellen. Luxiez is bevoegd om de waardevermindering die het gevolg is van gebruik van de goederen, anders dan het passen (tenzij tijdens het passen schade aan het product ontstaat als geuren/vlekken), te verrekenen met de betaling aan de Klant. De waardevermindering zal voorts per geval worden bepaald, waarbij Luxiez zich het recht voorbehoudt om de aankoopprijs volledig in te houden indien het goed door (make-up of etens-)vlekken of andere gebruikssporen (zoals (lichaams)geuren)) naar het oordeel van Luxiez onverkoopbaar is geworden. Luxiez kan niet gehouden worden te trachten de geretourneerde kleding weer geschikt te maken voor verkoop door het te (laten) reinigen of repareren. Als optie, in plaats van een waardevermindering, kan de klant ervoor kiezen om het artikel op eigen kosten terug te laten sturen. 

 

7 Klachtenafhandelingsbeleid

 1. Luxiez beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden
 3. ingediend bij Luxiez.
 4. Bij Luxiez ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Luxiez binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Luxiez, zal Luxiez naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

8 Garantie

 1. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde artikel verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer binnen 48 uur (alvorens over te gaan tot terugzending aan Luxiez) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Luxiez. Luxiez zal het artikel binnen redelijke termijn omwisselen of vergoeden.
 2. Indien het artikel binnen 30 dagen gebrekkig blijkt, dient de afnemer Luxiez meteen na ontdekking hiervan schriftelijk Luxiez te informeren. Dit geldt enkel voor fabrieksfouten en kwaliteitskwesties. Indien klachten van de afnemer door Luxiez gegrond worden bevonden, zal Luxiez naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. 
 3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. 4. Deze garantie geldt niet indien
  A) de afnemer jegens Luxiez in gebreke is;
  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Luxiez en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  D) beschadiging zijn ontstaan door het niet volgen van was etiketten 
  E) beschadigingen zijn ontstaan aan/van ritsen en knopen na het dragen van het artikel.
  F) enige vorm van slijtage na aanleiding van gebruik van het artikel

 

9 Betaling

 1. De Klant voldoet de verschuldigde koopsom door middel van de in het hoofdcontract weergegeven en eigenhandig gekozen betalingsmethode met inachtneming van de eventueel toepasselijke en aanvaarde transactiekosten.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde koopsom direct na de totstandkoming van de overeenkomst te voldoen. Bij betalingen op factuur heeft een betalingstermijn te gelden van 14 dagen.
 3. Wanneer de Klant tekortschiet in zijn betalingsverplichting en hiermee in gebreke verkeert, zal Luxiez direct het buitengerechtelijke incassotraject jegens de Klant in gang zetten. Conform de wet is de Klant alsdan een aanzienlijk bedrag aan gemaakte kosten aan Luxiez verschuldigd.
 4. De Klant is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met een prestatie die hij van Luxiez te vorderen heeft die aan zijn schuld beantwoordt.

 

10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Luxiez verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve gedurende het voorbehouden eigendomsrecht niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Luxiez tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling of schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 4. Wanneer de Klant in gebreke blijft bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de klant verplicht op verzoek van Luxiez alle benodigde medewerking te verlenen teneinde Luxiez weer onbezwaard over de geleverde goederen te doen beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Luxiez de goederen retour te zenden.

 

11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Luxiez geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Luxiez opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Luxiez onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Luxiez bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Luxiez bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

12 Privacy

 1. De overeenkomst met de Klant wordt onder andere voor administratieve verplichtingen gearchiveerd. De Klant kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij Luxiez opvragen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 2. De website van Luxiez kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Luxiez is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden.

 

13 Intellectueel eigendomsrechten

De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Luxiez zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Luxiez of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel worden gebruikt.


14 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Luxiez is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Luxiez.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis eveneens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Luxiez haar (hoofd)vestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin Luxiez haar (hoofd)vestiging heeft exclusief absoluut bevoegd.

 

15 Actievoorwaarden

Heb je met een van onze acties een gratis artikel ontvangen, dan geldt daarvoor het volgende: Zolang je 1 of meer items uit je bestelling houdt, mag je het gratis item houden. Wil je het hele item retourneren, dan ontvangen wij graag het gratis item retour. Wil je toch graag alleen het gratis item houden, brengen wij de verkoopkosten in rekening welke op de website worden gehanteerd. Indien het artikel niet meer op de website is vermeld, brengen wij een vast bedrag van €10 in rekening.